תקנון אתר "אודי כלי עבודה"

רוך הבא לאתר המכירות של חברת "אודי כלי עבודה"
באתר מוצעים לגולשים מגוון רחב של מוצרים ושירותים ממיטב היצרנים והמשווקים.

כללי

1.1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך
באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין "אודי כלי עבודה". עקב כך,
הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
2.1. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך
לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל
שימוש באתר.
3.1. מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.
4.1. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.
5.1. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות אשר
הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות
כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.
6.1. מי רשאי להשתתף במכירות המוצעות באתר, כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים
וברשותם כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
7.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות גולשים
שהתנהגותם אינה הולמת, שאינה לפי כללי ההשתתפות ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין
של המכירות באתר ו/או מי שמסר במתכוון פרטים שגויים ו/או מי שביצע מעשה מחדל
הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה ו/או בגורם כלשהו ו/או מי שעשה שימוש בשירותי החברה
לביצוע מעשה המנוגד לדין, ו/או מי שהפר תנאי תקנון זה ו/או מי שמסר נתון שגוי לחברה
במתכוון ו/או שלא במתכוון ו/או מי שכרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש.
8.1. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

המוצרים והשרותים המוצעים למכירה באתר אודי כלי עבודה

1.2. החברה עושה כמיטב יכולתה לספק לגולשים באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה
לגבי קניית המוצר. התמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה.
במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר , הנתונים בכתב
הם המחייבים.
2.2. בביצוע הזמנה, הנך מציע לאודי כלי עבודה לרכוש ממנה את המוצרים שבחרת לפי תנאי מכירה
כללים אלה.
3.2. אין הצגת המוצרים באתר מעידה על הימצאותם במלאי בזמן ביצוע הזמנת הלקוח, עם
זאת החברה עושה כמיטב יכולתה להבטיח שהמוצרים המוצגים בזירת המכירות יימצאו
במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים בזירת המכירות אזלו מהמלאי מסיבות שלא ניתן היה
לצפות בעת ההזמנה ואינה תלויים באודי כלי עבודה. החברה במקרה זה תעשה כמיטב יכולתה
לפנות אליך עם הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעת החנות
יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תבוטל הזמנתך והחנות תמנע מחיוב כרטיס האשראי
שלך. לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי אודי כלי עבודה בגין היעדר
מלאי כאמור.
4.2. ההזמנה תיחשב מאושרת כאשר: במקרה של הזמנה דרך יצירת קשר טלפונית – באמצעות קבלת
אישור טלפוני כי ההזמנה התקבלה ובכפוף לאישורה של חברת האשראי לעסקה. בהזמנה
באמצעות האתר – עם קבלת אישור על ההזמנה, בצירוף מספר הזמנה, לדואר האלקטרוני של
המשתמש, ובכפוף לאישורה של חברת האשראי לעסקה. מועד קבלת ההזמנה ייחשב כמועד
שנרשם במחשבי החברה בו ניתן אישורה של חברת האשראי לביצוע העסקה.
5.2. המחיר של מוצר או שירות, הינו מחיר כפי שמוצע על ידי החנות. מחירים אלה אינם משקפים
בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק, ובאחריות המזמין לבדוק ולערוך השוואת מחירים.
6.2. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. "אודי כלי עבודה" תהיה רשאית לנקוט
באמצעים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים. אודי כלי עבודה תהיה רשאית לבטל השתתפות
לקוח במכירה, היה ואותו לקוח הגיש פרטים כוזבים או חלקיים.
7.2. למען הסר ספק מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לך כתוצאה משימוש או
הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות קישוריות המופיעות באתר.
החברה אינה אחראית לתוכנם של אותם אתרים ולנתונים המתפרסמים בהם.
8.2. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס
האשראי לאחר ביצוע הפעולה.
9.2. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לאודי כלי עבודה בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר
התשלומים. אודי כלי עבודה תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת
בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את אודי כלי עבודה בעמלה בגין ביצוע
הפעולה, יחוייב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
10.2. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך
השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד השירות של אודי כלי
עבודה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב
כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה
כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי. לא
פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות
האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה אודי כלי עבודה זכאית לבטל את ההזמנה.
11.2. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות
הטלפון, ייצור עמו נציג אודי כלי עבודה קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, הפעולה
תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו
מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברות כרטיסי
האשראי. יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג אודי כלי עבודה ייצור
עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר
האלקטרוני של אודי כלי עבודה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה זכאית אודי כלי עבודה
לביטל העסקה.
12.2. אודי כלי עבודה מציגה באתר פרטים כגון תאור המוצר / שירות, מחיר המוצר / שירות, אחריות
על המוצר, זמן אספקה וכל פרט אחר הנדרש להצגה על פי כל דין.
לפרטים נוספים ובירורים, ניתן ליצור קשר עם אחד מנציגי החנות או ע"י השארת פרטים בדף
צור קשר ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם

אספקת / הובלת המוצרים

1.3. אודי כלי עבודה ידאגו לאספקת מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת
תהליך הקניה, תוך המועד הנקוב בדף בדף ה"קופה" בעת ביצוע ההזמנה. אלא אם נכתב
אחרת בדף המוצר עצמו.
2.3. אודי כלי עבודה מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס האשראי
כמפורט להלן.
3.3. אודי כלי עבודה לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה
מכוח עליו ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב. בכל מקרה תוגבל
אחריותה של אודי כלי עבודה בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או
שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של אודי כלי עבודה
או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. אודי כלי
עבודה או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח
בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות, תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות
הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
4.3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, אודי כלי עבודה ו/ או חברות המשלוח יהיו רשאים
להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.
5.3. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה
חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה
הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.
במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל, אודי כלי עבודה תהיה רשאית לגבות
תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
6.3. התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו אודי כלי עבודה מבצעים את
ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה / הובלה של מוצר באמצעות
האתר, ויחייב כל לקוח . ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים
קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, ותתקבל הודעה על כך לבית הלקוח.
7.3. זמן אספקת המוצרים הוא עד 14 ימי עסקים. בדרך כלל המוצרים מסופקים עוד הרבה לפני אך אנו באודי כלי עבודה מתחייבים לספק את המוצרים עד 14 ימים עסקים.
את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה' לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג)
8.3. דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים,
רשאית אודי כלי עבודה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
9.3. רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר מהחנות לפי המדיניות כלפי כל מוצר ומוצר. לבירור
האם ניתן לאסוף את המוצרים ישירות מהחנות, מקום ומועד האיסוף יש ליצור קשר עם אחד
מנציגי החנות או בדף "צור קשר".
איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה.
10.3. בעת אספקת המוצר, רשאים אודי כלי עבודה ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל
כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או
חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
11.3. יובהר ויודגש, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר וענין ייחשב כמקום מושבו של העסק אודי כלי
עבודה, גם במקרה בו בחר לקוח שרכש מוצר, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.
12.3. במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום כל פי כל דין, יבוצע הרישום על שם
הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת תהליך הרכישה. רישום
המוצר או השירות על שם אדם או גוף אחר תבוצע רק במידת האפשר לשינוי כזה על פי החוק
ועל פי יכולתה של אודי כלי עבודה.

שירות לקוחות

1.4. נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, לגבי
מוצרים הנמכרים באתר ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה
ומהירה. ניתן לפנות אל נציגי השירות באמצעות דף צור קשר או ע"י קשר טלפוני באחד
המספרים המתפרסמים באתר.

מילוי משובים והשימוש בהם

1.5. אודי כלי עבודה תהא רשאית, אך לא חייבת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשלוח למשתמש,
בסיום כל מכירה כשירות נוסף בעבור המשתמשים באתר, משוב בו יתבקש לחוות דעתו, בין
היתר, על הליך המכירה, על המוצר ו/או השירות אשר נרכשו על ידו ולדרגם בהתאם.
2.5. נשלחו על ידי אודי כלי עבודה למשתמש המשובים או ניתנה למשתמש אפשרות למלא משוב
כלשהו על מוצר או שירות באתר, יחולו ההוראות הבאות:
1.2.5. המשתמשים מחויבים למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים במשוב, וזאת ביחס למוצרים
ו/או לשירותים אותם רכשו בפועל. משתמש הממלא משוב יציין עובדות ונתונים אובייקטיביים
בלבד ובאופן מלא.
2.2.5. חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות במילוי המשובים שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים,
בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו
לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר מילא משוב כאמור בסעיף זה,
ישפה את אודי כלי עבודה, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר
תופנה אליה מצד שלישי כלשהו בגין פגיעה עקב מילויו של משוב באופן שאינו ראוי על ידי
משתמש כאמור.
3.2.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי אודי כלי עבודה תהא רשאית, אך לא חייבת,
לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין
ו/או הוראות לפי סעיף זה בקשר עם מילוי המשובים. במקרים של הפרה כאמור תהא אודי כלי
עבודה רשאית להסיר לאלתר את המשוב מהצגה באתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש
לכל רשות סטאטוטורית ו/או לכל גורם אחר, שלפי שיקול דעתה המוחלט של אודי כלי עבודה
נפגע או עלול להיפגע מפרטי המשוב כאמור ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות
העניין.
4.2.5. מובהר בזאת, כי אודי כלי עבודה רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא
לשקלל ו/או לא להציג כלל כל משוב או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת לידע את
המשתמש אשר מילא משוב בדבר.
5.2.5. אודי כלי עבודה תהא רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי מדיה אחרים, את נתוני המשובים
או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר,
ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.
6.2.5. יובהר כי לאודי כלי עבודה אין כל דרך להתחקות אחר זהות כותבי המשובים המפורסמים
באתר ומניעיהם, ואין ולא תהיה לה כל אחריות בגין האמור.
7.2.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי איו לראות בהצגת נתוני המשוב באתר לכשעצמם או
בעיבוד הנתונים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם
אודי כלי עבודה ביחס למוצרים ו/או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו נתוני המשוב, ואין
להסתמך על נתונים אלה לבדם לצורך בחינת כדאיות העסקה. יובהר כי המשובים
המפורסמים האתר מהווים לכל היותר אמצעי אחד מיני רבים בהם יכול המשתמש לעשות
שימוש על מנת לבחון את כדאיות העסקה אותה בכוונתו לבצע.
8.2.5. ככלל אודי כלי עבודה תציג את תוצאות ו/או תכני המשובים לצפיה באתר באופן אוטומטי וכפי
שהן, מבלי לבדוק את אמיתותם ו/או דיוקם. אודי כלי עבודה לא תישא באחריות בכל מין וסוג
שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו, לרבות לחברות ו/או לספקים ו/או
למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם שימוש בנתוני המשובים.

כשרות להשתמש באתר

1.6. כל משתמש רשאי להשתתף בהליך הרכישה באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים
המפורטים להלן:
2.6. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או
אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת
אישור האופוטרופוס.
3.6. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
4.6. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל
ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
5.6. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
6.6. מבלי לגרוע מהאמול לעיל, תהא אודי כלי עבודה רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף
במכירות באתר, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
1.6.6. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
2.6.6. מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון.
3.6.6. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
4.6.6. מבצע הפעולה ביצע מעשה מחדל שיש בו כדי לפגוע באודי כלי עבודה ו/או במי מטעמה ו/או
בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או במצד ג' כלשהו.
5.6.6. בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השרות אותו ירכוש לצד ג' ו/או לסחור בו.

שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

1.7. אודי כלי עבודה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות
המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ולפי תקן. עם זאת
במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון אודי כלי עבודה לא תהא אחראית לכל נזק
מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או יעשה בו
שימוש לא מורשה. למרות שהמערכת מוצפנת ובטוחה כמעט תמיד, ישנה, בכל רכישה
אפשרות למסירת פרטי האשראי דרך הטלפון ובכך להמנע משימוש והעברת פרטי האשראי דרך
האינטרנט.
2.7. אודי כלי עבודה תאפשר גישה למידע הפרטי של הרוכשים באתר רק לאלה מעובדיה הזקוקים
למידע לצורך מתן השירות.
3.7. לתשומת ליבך: הרשמך לאתר מהווה הסכמה להצטרפות לרשימת הדיוור של "אודי כלי
עבודה" לרבות לצורכי משלוח הודעות בגין מבצעים והנחות באתר. אודי כלי עבודה מכבדת את
פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מאודי כלי עבודה, תוכל לציין זאת
במקום המיועד לכך במסגרת הודעות דואר אלקטרוני שתקבל מאודי כלי עובדה.
4.7. אודי כלי עבודה תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי
ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח
ג'נרי וכיוצ"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה
הנתונים יהיו אנונימים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.
5.7. אודי כלי עבודה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" (cookies – קבצי טקסט קטנים אשר
מאוחסנים על ידי השרת של אודי כלי עבודה על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש
באמצעות הדפדפן שלך) על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את
פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות מידע שמזהה אותך
באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או
שיימחקו.

ביטול עסקה / מכירה / ו/או כשל תמורה

1.8. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א
1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.
2.8. לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את
עסקת הרכישה שביצע:
1.2.8. ברכישה של נכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום
קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 15ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי
המאוחר מביניהם.
2.2.8. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה
לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
3.2.8. ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף
14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
3.8. ביטל של עסקה יעשה בכתב באמצעות המזמין ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני של אודי כלי
עבודה .
4.8 ביטל מבצע הפעולה את העסקה בנכס, תחזיר אודי כלי עבודה
למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.
כמו כן, בנוסף, הלקוח יחויב בדמי משלוח לשני הכיוונים, הלוך וחזור, עלויות אריזה או כל הוצאה אחרת או התחייבות אחרת שלטענת אודי כלי עבודה הוצאו על ידו או שהוא התחייב בהן בשל התקשרות בעסקה או בחוזה, או בשל ביטולה.
במידה והעסקה נעשתה בכרטיס אשראי וחברת האשראי או גוף מטעמו גבה עבור סליקת הכרטיס תשלום, רשאי העסק לחייב את הצרכן גם בתשלום זה.

קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לאודי כלי עבודה
במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה
בעקבות עשיית העסקה או החוזה – מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין
השילוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה או החוזה נשלח מאודי
כלי עבודה לחברת השילוח.
יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו , כאמור לעיל, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר על חשבונו את הנכס לאודי כלי עבודה, באריזתו המקורית, שלם, שלא נפתח ו/או הורכב ושלא שנעשה בו שימוש כלשהו, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול בו או באריזה שלו מכל מין וסוג שהוא.
יודגש: לא ניתן להחזיר מוצרים אשר אריזתם נפתחה ו/או חוברו לחשמל ו/או נעשה בהם שימוש כלשהו.

6.8. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של אודי כלי עבודה לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך
הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
7.8. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
דע: ייתכן כי באתר יוצעו מעת לעת מוצרים אשר ייוצרו אישית בעבור מבצע הפעולה על ידי
הספק בהתאם להזמנתו האישית של מבצע הפעולה. דע, כי מוצרים כאמור הינם בגדר, "טובין
שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן" בהתאם להגדרתם בחוק הגנת הצרכן ובסעיף 14ג(ד)(4). מידע
בדבר היותו של מוצר "מוצר בהזמנה אישית" כאמור יימסר למשתמש על ידי אודי כלי עבודה
בדף המכירה של אותו המוצר.

לאור האמור, מבצע הפעולה מסכים ומודע לכך כי אודי כלי עבודה אינה מקבלת מוצר בהזמנה
אישית בהחזרה, ואינה מבטלת עסקה כאמור לאחר שהחל כבר ייצורו של המוצר בהזמנה
אישית ו/או שהמוצר בהזמנה אישית כבר הופק ו/או נשלח למבצע הפעולה.

בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, אודי כלי עבודה תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר בהזמנה
אישית אשר טרם הוחל ביצורה. הזמנה אשר הודעת ביטול לגביה תתקבל לאחר שיצאה לביצוע
תחויב במלוא מחירה. אין באמור בכדי לפגוע בזכויות מבצע הפעולה לבטל את העסקה בגין פגם
במוצר, כאמור לעיל בסעיף זה.
8.8. אודי כלי עבודה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
1.8.8. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
2.8.8. אם יתברר לאודי כלי עבודה כי הרוכש עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות אותו רכש
לצד ג' ו/או לסחור בו.
הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת
הרכישה.
9.8. כשלון תמורה: אודי כלי עבודה מתחייבת בכל מקרה של ביטול עסקה ע"י הלקוח עקב כשלון
תמורה מלא, תפעל אודי כלי עבודה לספק ללקוח מוצר חלופי, שווה ערך לאחר קבלת ההודעה
בכתב מהלקוח, בדבר הביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.
לא הצליחה אודי כלי עבודה לספק מוצר חלופי הולם, תשיב לרוכש את מלוא הכסף ששולם על
ידו בפועל ובלבד שהרוכש שלח לאודי כלי עבודה הצהרה חתומה על ידו, הכוללת את פירוט כל
התשלומים שהוציא.

אחריות

1.9. האחריות למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה
העברית, חלה על היצרנים/ משווקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות
שמצורפת אליהם ולתנאי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו, למעט
מוצרים שמסופקים על ידי אודי כלי עבודה ושנקבע מפורשות שהשירות והאחריות בגינם ניתנים
על ידי החברה.
2.9. אודי כלי עבודה לא תהיה אחראית על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח.
3.9. אודי כלי עבודה לא תשא במישורין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם
לצרכיך ו/או למפרט הטכני. אודי כלי עבודה לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור
באספקת המוצרים ו/או הובלתם ו/או כתוצאה מכך שהמוצר אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים
או בלתי תקינים. החברה לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תבצע באתר, על ידי צד
שלישי, שאינו בשליטתה.
4.9. החברה לרבות מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף,
שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול
ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת
המידע בין או נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהיא, יחד עם
זאת החברה נוקטת בכל האמצעים כדי למנוע מצבים אלו.
5.9. האתר מוצע ומוצג בתום לב, כפי שהוא בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מעבר
לכך מצידה של החברה. החברה אינה ולא תהיה אחראית כלפיך ולכל נזק ישיר, עקיף, מקרי,
מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין
אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל
שהיא בשימוש, העתקה ו/או הצגה של האתר, בגין עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר
ו/או במוצרים שנרכשו באמצעותו ו/או באמצעות מוקד ההזמנות הטלפוני ו/או הנובעים בכל דרך
אחרת מהשימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזקית ו/או כל עילה אחרת. אודי כלי עבודה
אינה מתחייבת, כי השירות באתר ו/או במוקד השירות הטלפוני יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים,
תקלות או כשלים שאינם תלויים בה.
6.9. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו לא יחייב הדבר את אודי כלי עבודה.
תמונות המוצרים באתר נועדות להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר,
חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
7.9. אודי כלי עבודה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים
לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

תנאים נוספים

1.10 אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית,
סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של אודי כלי
עבודה או מי מטעמה.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר
אלא אם כן אודי כלי עבודה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
2.10. אין בהצגת המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או
טיבם ע"י אודי כלי עבודה.
3.10 רישומי המחשב של אודי כלי עבודה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה
לנכונות הפעולות.
4.10. פרשנות לאכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי
מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד.
5.10. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 11.9.09 וניתן לשינוי בכל עת ע"י אודי כלי עבודה, על פי
שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

לשאלות ובירורים נוספים ניתן לפנות בכל עת אל מרכז שירות הלקוחות בטלפונים, בדואר האלקטרוני, או ע"י לחיצה על כפתור "צור קשר".

סגירת תפריט
דילוג לתוכן